Werkwijze

Organisatie
Het beleid wordt vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering (ALV) die  minstens eenmaal per jaar plaatsvindt. Het bestuur wordt gekozen uit de leden; dit zijn onbezoldigde functies. Het Platform ontvangt jaarlijks een subsidie van de Gemeente Wageningen.

Algemeen
Na de sluiting van de expositieruimte Flex Expo is besloten dat het initiatief voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten zoals groeps-exposities en “Salons”, met inbegrip van het vinden van tijdelijke locaties hiervoor, bij de leden zal liggen. Het bestuur draagt zorg voor de algemene gang van zaken van het Platform, stuurt commissies waaronder de Ballotagecommissie aan, organiseert en beheert de website van het Platform, en vertegenwoordigt het Platform naar buiten.

Belangenbehartiging
Via formele en informele weg behartigt het bestuur de belangen van het Platform. Diverse bestuursleden hebben tevens zitting in andere maatschappelijke en culturele organisaties, kunstcollectieven en dergelijke in en buiten Wageningen.

Bijdragen
Een  bijdragencommissie beoordeelt eenmaal per jaar verzoeken van leden voor financiële ondersteuning van individuele of groeps-kunstprojecten. Voor toekenning is vereist dat de aanvrager een evenredig deel van de financiering uit andere bron betrekt. Het betreft een onafhankelijke commissie bestaande uit deskundigen van buiten het Platform. Deze Commissie is begin 2008 ingesteld toen de gemeente stopte met het beschikbaarstellen van een expositieruimte.

Salons
Af en toe organiseren leden groepsbijeenkomsten over een bepaald thema of met een bepaalde activiteit.

Website
Het Platform beheert deze website met een algemeen toegankelijk deel en een deel dat alleen toegang biedt aan leden. Het deel voor de leden bevat verslagen van vergaderingen, een podium voor het uitwisselen van nieuws en meningen, adreslijsten en andere informatie.

Inventaris
De inventaris van de voormalige Flex Expo staat ter beschikking van de leden. Deze omvat onder meer expositiepanelen, lightrails met toebehoren, en een Mac-computer.

Expositieverzekering

Het Platform heeft een collectieve expositieverzekering waar haar leden tegen gunstige voorwaarden gebruik van kunnen maken. Zo kunnen leden werk dat zij exposeren op een doeltreffende en voordelige wijze verzekeren.